skip to Main Content

Läbipõlemine on pikaajaline negatiivne meeleseisund, mis seostub eelkõige tööalase tegevusega ja mille tagajärjel tekib emotsionaalne kurnatus, tüdimus, suutlikkuse vähenemise tunne, küünilisus ning negatiivne suhtumine töösse.

On teada, et nii tööstress kui läbipõlemine ohustavad enam just neid, kelle töö nõuab tihedat emotsionaalset kontakti teiste inimestega, samuti kui on tegemist suure vastutusega, töökoha kaotamise ohuga või halva sisekliimaga.

Läbipõlemine algab hiilivalt ja jääb seetõttu tihti tähelepanuta. Ometi võib läbipõlemise hind olla äärmiselt kõrge nii inimese enda kui organisatsiooni jaoks.

Läbipõlemise võimalikeks tagajärgedeks peetakse tervise halvenemist, negatiivset eluhoiakut ja negatiivset mõju asutuse toimimisele: väheneb töötaja tööpanus, tekivad halvad kliendisuhted, sagenevad töölt puudumised ja ametist lahkumine.

Koolituse eesmärk on õppida:

 • mõistma faktoreid, mis viivad kurnatuse ja läbipõlemiseni;
 • märkama läbipõlemise esimesi märke ja sümptomeid;
 • teadvustama oma isiklikke ja tööalaseid probleeme, mis takistavad enda eest hoolitsemist ja enese väärtustamist;
 • kasutama erinevaid pinge maandamise ja läbipõlemist ennetavaid nippe töökohal.

Peamised koolitusel käsitletavad teemad (täpsustatakse eelnevalt tellijaga):

 • Töökeskkonna eripärad, mis soodustavad läbipõlemist.
 • Läbipõlemise suhtes vastuvõtlikumad isikud.
 • Mis juhtub läbipõlemise korral?
 • Läbipõlemise astmed ja tsükkel.
 • Kurnatud töötaja tunnused. Kaastunde väsimus.
 • Läbipõlemise hind organisatsioonile.
 • Ohtlikud eksiarvamused läbipõlemise kohta.
 • Energiataseme ja töömotivatsiooni tõstmine väsimuse korral.
 • Läbipõlemise ennetamine ja isikliku heaolu parandamine.
 • Töö ja puhkehetkede tasakaalustamine.
 • Stressitaset alandavad strateegiad töökohal.
 • Erinevad võimalused läbipõlenud kolleegi toetamiseks.
 • Asutuse toimetulekustrateegiad vältimaks töötajate läbipõlemist.
 • Kas olete läbipõlenud? Oma mõtete, tunnete ja käitumise analüüs.

Õppematerjalid:Iga koolitusel osaleja saab kaasa asjakohase õppematerjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletud teemasid.

Koolitusmetoodika: Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus uute teadmiste omandamine on põimitud kaasaegsete ja tõenduspõhiste stressijuhtimise harjutuste ning lõõgastustehnikatega.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi või kokkuleppel tellijaga.

Back To Top