skip to Main Content

Inimestega suhtlemine võib olla üsna stressitekitav. Isegi tavapärane suhtlemine sõprade-töökaaslastega võib mõnele inimesele põhjustada suurt ärevust ja pinget. Paljud inimesed ei suuda öelda selgelt “jah” ega “ei” teistele inimestele isegi siis, kui nad seda väga soovivad.

Mingil tasemel suudab end kehtestada iga inimene, kuid kehtestamise tase võib erinevates situatsioonides olla erinev. Nt suudab mõni inimene end hästi kehtestada töö juures kolleegidega, kuid mitte oma laste ja naisega. Teisel jälle pole mingi kunst olla kehtestav pereringis, kuid võõrastega või ülemusega suheldes käib see üle jõu.

Kehtestav käitumine on üks kolmest põhilisest suhtlemisstiilist. Elus võib tulla ette olukordi, kus enesekehtestamine ei pruugigi olla kõige parem suhtlemisviis, vaid kohasem on käituda kas agressiivselt või passiivselt. Kehtestavat käitumist õppinuna võid Sa lõpuks paindlikult valida situatsioonile kõige sobivam käitumisviis ning Sa ei pea laskma emotsioonidel või oskamatusel oma valikut mõjutada.

Koolituse üldised eesmärgid on:

 • õppida väljendama oma soove, mõtteid ja tundeid otsekohesel ja ausal viisil, kahjustamata suhteid ja vestluspartnerite enesehinnangut ning väärikust;
 • harjutada erinevaid enesekehtestamistehnikaid turvalises keskkonnas;
 • saada konstruktiivset tagasisidet nii oma kehakeele, hääletooni kui kehtestava eneseväljenduse kohta.

Valik koolitusel käsitletavatest teemadest (täpsustatakse eelnevalt tellijaga):

 • Kehtestava käitumise olemus, eeldused ja printsiibid.
 • Erinevad suhtlemisstiilid: kehtestav, agressiivne ja alistuv käitumine.
 • Sinu seaduslikud õigused inimesena.
 • Negatiivsed uskumused, mis takistavad Sind olemast võrdne suhtlemispartner.
 • Kehtestav hoiak, kehakeel ja hääletoon.
 • Vastutustundlik ja kehtestav keelekasutus.
 • Oma soovide, mõtete ja tunnete otsekohene ja aus väljendamine, kahjustamata sealjuures suhteid ja vestluspartneri eneseväärikust.
 • Põhilised enesekehtestamistehnikad.
 • JAH- ja EI-ütlemise võimalused.
 • Toimetulek manipuleeriva kriitika ja verbaalse agressiooniga.
 • Olukorrad, kus kehtestav käitumine ei ole mõistlik.

Lisaks sellele saad koolitusel harjutada:

 • Erinevaid enesekehtestamistehnikaid turvalises keskkonnas.
 • Konstruktiivse tagasiside andmist ja vastuvõtmist nii oma kehakeele, hääletooni kui kehtestava eneseväljenduse kohta.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud igaühele, kes tunneb vajadust täiustada oma kehtestamisoskust.

Koolitusmetoodika: Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus uue materjali omandamine on põimitud rühmaarutelude, suhtlemisharjutuste, rollimängude ja (video)tagasisidega.

Õppematerjalid: Iga koolitusel osaleja saab kaasa asjakohase õppematerjali, mis sisaldab kõiki koolitusel käsitletud teemasid.

Koolituse maht: 4-16 akadeemilist tundi (kokkuleppel tellijaga)

Toimumiskoht: Koolitus viiakse läbi kliendi juures või kliendi poolt valitud ruumides.

Back To Top